همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلازر شهدای ارمبویه فیلستان پاکدشت

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلازر شهدای ارمبویه فیلستان پاکدشت

برخی از شهدا

  • 20 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پاکدشت / فیلستان
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان پاکدشت گلازر شهدای ارمبویه فیلستان پاکدشت

مکان دقیق گلزار شهدا

گلازر شهدای ارمبویه فیلستان پاکدشت
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا