همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهید گلنام - امامزاده اسماعیل زرگنده

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: تهران
  • آدرس گلزار شهدا: خیابان شریعتی-خیابان امام زاده-محوطه پارک امام زاده اسماعیل زرگنده

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهید گلنام  - امامزاده اسماعیل زرگنده
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

حرم شهدای گلنام امام زاده اسماعیل زرگنده

 

شهر : تهران

محل خاکسپاری: خیابان شریعتی-خیابان امام زاده-محوطه پارک امام زاده اسماعیل زرگنده

تاریخ خاکسپاری: ٩/٥/١٣٨٢

تعداد شهدا: پنج شهید بزرگوار