همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا مسجد جامع فاطمیه و بقعه متبرکه شاه درویشان دهستان تکرم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا مسجد جامع فاطمیه و بقعه متبرکه شاه درویشان دهستان تکرم

برخی از شهدا

  • شهید هرمز کاظمی
  • شهید رستمعلی کریمی
  • شهید اصغر شعاعی
  • شهید محمدعلی نظر پور

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: شفت
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر شفت جاده تکرم جیرده مسجد جامع فاطمیه و بقعه متبرکه شاه درویشان تکرم

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا مسجد جامع فاطمیه و بقعه متبرکه شاه درویشان دهستان تکرم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا