همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای پاکدشت / مرکزی ، حمزه رضا

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای پاکدشت / مرکزی ، حمزه رضا

برخی از شهدا

  • 2 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پاکدشت / مرکزی
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان پاکدشت گلزار شهدای پاکدشت / مرکزی ، حمزه رضا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای پاکدشت / مرکزی ، حمزه رضا
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا