همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای سیاه تربه اسالم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای سیاه تربه اسالم

برخی از شهدا

  • شهید قربانعلی تندرو
  • شهید محمود فرزدقی
  • شهید کتاب الله نباتی
  • شهید کریم الله داداش نژاد
  • شهید الهویران ایمانی کزاز
  • شهید عوض حمزه پور

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: اسالم
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان اسالم نقی سرا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای سیاه تربه اسالم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا