همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا آباده طشک

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا آباده طشک

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: فارس
  • شهرستان: شهرستان نی ریز - بخش آباده طشک
  • آدرس گلزار شهدا: گلزار شهدا آباده طشک

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا آباده طشک
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا