همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای پیربازار

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای پیربازار

برخی از شهدا

  • شهید اکبر اسداله زاده
  • شهید مصطفی احمدی
  • شهید حجت ابراهیمی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: رشت
  • آدرس گلزار شهدا: گیلان رشت پیربازار

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای پیربازار
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا