همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا وردآورد شهر قدس - بهشت سالم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا وردآورد شهر قدس -  بهشت سالم

برخی از شهدا

  • 50 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهر قدس / وردآورد
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر قدس - گلزار شهدا وردآوردشهر قدس - بهشت سالم

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا وردآورد شهر قدس -  بهشت سالم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا