همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهید گلنام - امام زاده معصوم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: تهران
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهید گلنام - امام زاده معصوم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا