همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا رباط کریم - امامزاده محمدتقی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا رباط کریم  - امامزاده محمدتقی

برخی از شهدا

  • 8 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: رباط کریم / مرکزی
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان رباط کریم / مرکزی گلزار شهدا رباط کریم - امامزاده محمدتقی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا رباط کریم  - امامزاده محمدتقی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا