همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای الارد رباط کریم - امامزاده علی اصغر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای الارد رباط کریم  - امامزاده علی اصغر

برخی از شهدا

  • 11 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: رباط کریم / الارد
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان رباط کریم / مرکزی / الارد گلزار شهدای منجیل آباد رباط کریم

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای الارد رباط کریم  - امامزاده علی اصغر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا