همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای باریکلا بخش چمستان - شهرستان نور

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای باریکلا بخش چمستان - شهرستان نور

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مازندران
  • شهرستان: نور
  • آدرس گلزار شهدا: استان مازندران - شهرستان نور - بخش چمستان - روستای باریکلا - گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای باریکلا بخش چمستان - شهرستان نور
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا