همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای چهارصد دستگاه (کرج)

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: البرز
  • شهرستان: کرج
  • آدرس گلزار شهدا: استان البرز شهرستان کرج چهارصد دستگاه ولیعصر خیابان شهدای چهارصد دستگاه گلزار شهدا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای چهارصد دستگاه (کرج)
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا