همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای فیروز بهرام چهاردانگه - امامزاده ابوطالب

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 8 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: چهاردانگه
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان چهاردانگه گلزار شهدای فیروز بهرام چهاردانگه امامزاده ابوطالب

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای فیروز بهرام چهاردانگه - امامزاده ابوطالب
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا