همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


عکسبرداری از مزار شهدا در گلزار شهدا چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر عج الله تعالی، کرج - استان البرز

جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳

بدون هیچگونه توضیحی می رویم به سراغ دلنوشته برادر محمد حسن اصفهانی. یکی از خادم شهدایی که حدود 18 سال است که از سنگ مزار شهدا عکسبرداری می کند تا در سایت گلزار شهدا و سامانه جست و جوی مزار شهدا در دانشنامه شهدا و ایثارگران جمهوری اسلامی ایران ثبت گردد.

بسم رب شهدا و الصدیقین

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه 1403 به همراه مادرم برای انجام کاری به سمت کرج حرکت کردیم. حدود ساعت ۱۱ صبح به کرج رسیدیم و بعد از انجام کار به سمت تهران حرکت کردیم. در حین برگشت از محله چهار صد دستگاه رد می شدیم که ناگهان چشمم به گلزار شهدای چهار صد دستگاه افتاد.

به مادرم گفتم اینجا چند لحظه تو ماشین بشینید تا من برگردم. به داخل گلزار شهدا رفتم و نزدیک مزار شهدا شدم. دیدم تمام مزارها بسیار تمیز هستند. انگاری خود شهدا قبلا آمده بودند و تمام سنگ مزارها را شسته بودند. برق می زد همه چیز.

شروع کردم به عکس گرفتن و در مدت زمان۳۰ دقیقه تمام مزارها رو عکس گرفتم. یاد خوابی افتادم که قبلا دیده بودم. شهدا بهم گفتن تو کاره ای نیستی تمام کارها رو خود ما انجام میدیم و شک ندارم که همینطور است. بماند به یادگار.

 خادم رو سیاه شهدا

...

آدرس سنگ مزار شهدا در گلزار شهدا و دانشنامه شهدا و ایثارگران جمهوری اسلامی ایران سامانه جستجوی مزار شهدا  ، گلزار شهدای چهارصد دستگاه شهرک ولیعصر کرج - استان البرز

https://mazareshahid.ir/49765

https://mazareshahid.ir/47962

https://mazareshahid.ir/48716

https://mazareshahid.ir/47004

https://mazareshahid.ir/49021

https://mazareshahid.ir/47877

https://mazareshahid.ir/49966

https://mazareshahid.ir/47114

https://mazareshahid.ir/47062

https://mazareshahid.ir/47217

https://mazareshahid.ir/48299

https://mazareshahid.ir/48206

https://mazareshahid.ir/48980

https://mazareshahid.ir/49002

https://mazareshahid.ir/48305

https://mazareshahid.ir/49081

https://mazareshahid.ir/48301

https://mazareshahid.ir/48552

https://mazareshahid.ir/47222

https://mazareshahid.ir/47352

https://mazareshahid.ir/48252

https://mazareshahid.ir/48353

https://mazareshahid.ir/46901

https://mazareshahid.ir/50222

https://mazareshahid.ir/47175

https://mazareshahid.ir/48302

https://mazareshahid.ir/47337

https://mazareshahid.ir/47018

https://mazareshahid.ir/48362

https://mazareshahid.ir/47189

https://mazareshahid.ir/48259

https://mazareshahid.ir/47510

https://mazareshahid.ir/49358

https://mazareshahid.ir/47017

https://mazareshahid.ir/47269

https://mazareshahid.ir/48260

https://mazareshahid.ir/48541

https://mazareshahid.ir/47617

https://mazareshahid.ir/47678

https://mazareshahid.ir/50558

https://mazareshahid.ir/50348

https://mazareshahid.ir/50410

https://mazareshahid.ir/48508

https://mazareshahid.ir/48597

https://mazareshahid.ir/48695

https://mazareshahid.ir/48526

https://mazareshahid.ir/48660

https://mazareshahid.ir/48575

https://mazareshahid.ir/48829

https://mazareshahid.ir/48764

https://mazareshahid.ir/49354

https://mazareshahid.ir/47474

https://mazareshahid.ir/47829

https://mazareshahid.ir/48669

https://mazareshahid.ir/47879

https://mazareshahid.ir/48817

https://mazareshahid.ir/48174

https://mazareshahid.ir/49077

https://mazareshahid.ir/49738

https://mazareshahid.ir/48351

https://mazareshahid.ir/47427

https://mazareshahid.ir/49634

https://mazareshahid.ir/48614

https://mazareshahid.ir/48647

https://mazareshahid.ir/48374

https://mazareshahid.ir/49656

https://mazareshahid.ir/48379

https://mazareshahid.ir/48577

https://mazareshahid.ir/48376

https://mazareshahid.ir/48773

https://mazareshahid.ir/48735

https://mazareshahid.ir/48997

https://mazareshahid.ir/49664

https://mazareshahid.ir/48668

https://mazareshahid.ir/48771

https://mazareshahid.ir/48117

https://mazareshahid.ir/47220

https://mazareshahid.ir/48475

https://mazareshahid.ir/49727

https://mazareshahid.ir/50020

https://mazareshahid.ir/49813

https://mazareshahid.ir/47662

https://mazareshahid.ir/162631

https://mazareshahid.ir/272255

https://mazareshahid.ir/238730

https://mazareshahid.ir/272252

https://mazareshahid.ir/272253

https://mazareshahid.ir/272254

https://mazareshahid.ir/166365

https://mazareshahid.ir/189923

https://mazareshahid.ir/130700

https://mazareshahid.ir/270058

https://mazareshahid.ir/272261

https://mazareshahid.ir/175152

https://mazareshahid.ir/152069

https://mazareshahid.ir/272262

https://mazareshahid.ir/272263

https://mazareshahid.ir/272264

https://mazareshahid.ir/272265

https://mazareshahid.ir/174383

https://mazareshahid.ir/272266

https://mazareshahid.ir/109270

https://mazareshahid.ir/234994

https://mazareshahid.ir/195610

https://mazareshahid.ir/272267

https://mazareshahid.ir/177899

https://mazareshahid.ir/182363

https://mazareshahid.ir/272268

https://mazareshahid.ir/221409

https://mazareshahid.ir/210407

https://mazareshahid.ir/252008

https://mazareshahid.ir/159979

https://mazareshahid.ir/180523

https://mazareshahid.ir/272269

https://mazareshahid.ir/212008

https://mazareshahid.ir/101681

https://mazareshahid.ir/272270

https://mazareshahid.ir/272271

https://mazareshahid.ir/239655

https://mazareshahid.ir/272272

https://mazareshahid.ir/180275

https://mazareshahid.ir/272273

https://mazareshahid.ir/164736

https://mazareshahid.ir/259535

https://mazareshahid.ir/259106

https://mazareshahid.ir/272274

https://mazareshahid.ir/272275

https://mazareshahid.ir/227698

https://mazareshahid.ir/185220

https://mazareshahid.ir/272276

https://mazareshahid.ir/174396

https://mazareshahid.ir/181716

https://mazareshahid.ir/272277

https://mazareshahid.ir/272278

https://mazareshahid.ir/272279

https://mazareshahid.ir/272280

https://mazareshahid.ir/272281

https://mazareshahid.ir/272282

https://mazareshahid.ir/231109

https://mazareshahid.ir/272283

https://mazareshahid.ir/272284

https://mazareshahid.ir/272285

https://mazareshahid.ir/272286

https://mazareshahid.ir/135592

 

دیگر تصاویر در سایت قاب عشق

خادم شهدا حاجیه خانم فاتحی زحمت وارد کردن تصویر سنگ مزار شهدا را در سامانه جست و جوی مزار شهدا و دانشنامه شهدا و ایثارگران جمهوری اسلامی ایران کشیده اند.

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت گلزار شهدا متعلق به «پايگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فكه» می باشد.
عضویت در خبرنامه

پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار به منظور زنده نگه داشتن ارزشها و پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت راه اندازی شده است و به هیچ نهاد، گروه و سازمان وابسته نیست و به صورت کاملا خصوصی اداره می شود.